Reforma pravidiel EÚ o ochrane údajov 2018

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí.

Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach sú od 25.05.2018 spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

 

Zaznamenávania osobných údajov na webe

Počas vašej návštevy našej stránky sú z technických dôvodov zaznamenávané IP adresy, ktoré vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o váš online identifikátor a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

Naše systémy používajú cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť obsahu webu vašim záujmom. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači.

Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači, vzhľadom na skutočnosť, že ide o váš osobný údaj. Tiež môžete namietať proti použitiu cookies tým, že nám vašu námietku napíšete na e-mail ahoj@megaparty.sk.

 

 

Právnické pojmy

Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 5 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať).

 

Záruka bezpečnosti na našom webe

Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. Naše webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https.

Ak by náhodou naše systémy boli napadnuté hackerským útokom, či inak by bol náš systém napadnutý a vznikla by čo i len hrozba úniku dát, budete do 72 hodín informovaní našou podporou o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budem komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR – s Úradom na ochranu osobných údajov.

Ako dotknutá osoba, t.j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracuvajú – máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva. Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je webový portál Megaparty.sk.

Na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od našich. Z tohto dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti, preto ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktuje nás na ahoj@megaparty.sk.

 

Tieto podmienky sú platné od 22.05.2018.

Viac informácii o GPRD sa dozviete tu:

  1. Stránka Európskej komisii
  2. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky